LV | EN | DE | RU
Meklēšana Aktualitāšu meklēšana
biznesa-zinas.lv | Jaunumi | Biznesa piedāvājumi | Uzņēmumi | Preces | Pakalpojumi | Jautājumi | Reģistrācija

Līgums par grāmatvedības pakalpojumiem (paraugs)

razots.lv 2007-09-15

Rīga 2007.gada ______________

SIA YYY, reģ.nr. ..., juridiskā adrese ..., tās valdes priekšsēdētāja ... personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no vienas puses un SIA CCC, reģ.nr. ..., juridiskā adrese ..., tās valdes locekļa ... personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, no otras puses, abi kopā saukti Puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

Saskaņā ar šo līgumu Izpildītājs izpilda, bet Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt šādus pakalpojumus:

1.1. Konsultācijas par grāmatvedības jautājumiem.

1.2. Konsultācijas par nodokļu jautājumiem.

1.3. Grāmatvedības pakalpojumus.

2. Izpildītāja pienākumi

2.1. Izpildītājs apņemas veikt šādus pakalpojumus:

2.1.1. Pasūtītāja konsultēšana mutiski Izpildītāja atrašanās vietā, kā arī telefonsarunu ceļā un ar elektroniskā pasta starpniecību.

2.1.2. Rakstveida uzziņu sagatavošana par jautājumiem, ko Pasūtītājs iesniedzis rakstveidā.

2.1.3. Veikt grāmatvedības dokumentu apstrādi, uzskaiti, kontroli u.tml. grāmatvedības uzdevumus atbilstoši LR normatīvajiem aktiem par grāmatvedību.

2.1.4. Pārbaudīt finansu dokumentu pareizību.

2.1.5. Gatavot, kārtot un saglabāt finansu pārskatus, grāmatvedības reģistrus, attaisnojuma dokumentus un grāmatvedības organizācijas dokumentus.

2.1.6. Neizpaust grāmatvedībā esošo informāciju, kas uzskatāma par Pasūtītāja uzņēmuma komercnoslēpumu.

2.1.7. Veikt citas nepieciešamās grāmatvedības uzskaites funkcijas.

3. Pasūtītāja pienākumi

3.1. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja darbu šajā līgumā noteiktajā apjomā un termiņā.

3.2. Savlaicīgi nodrošina Izpildītāju ar līguma izpildīšanai nepieciešamajiem dokumentiem.

3.3. Iesniedz Izpildītājam (pēc tā pieprasījuma) nepieciešamās ziņas, kas attiecas uz Pasūtītāja konsultācijas būtību.

4. Izpildītāja pakalpojumu apmaksas apmērs un kārtība.

4.1. Par līgumā norādīto pakalpojumu izpildi Pasūtītājs katru mēnesi samaksā Izpildītājam saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.

4.2. Samaksa tiek noteikta ... Ls par vienu darba stundu, minimālā maksa ... Ls par mēnesi.

4.3. Rēķinā Izpildītājs, iepriekš mutiski vienojoties ar Pasūtītāju, ir tiesīgs iekļaut arī citus izdevumus, kas radušies līgumā minēto pakalpojumu sniegšanas laikā.

4.4. Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam izmaksājamo summu ... darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma Izpildītāja norādītajā kontā: ...

5. Pušu atbildība

5.1. Izpildītājs apņemas izpildīt pakalpojumus atbilstošā kvalitātē.

5.2. Par izsniegtajā rēķinā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam nokavējuma naudu par maksājumu kavējumu ...% apmērā no neapmaksātā vai daļēji neapmaksātā rēķina kopsummas par katru nokavēto dienu.

6. Līguma darbības termiņš

6.1. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā uz nenoteiktu laiku līdz kāda no līguma pusēm ierosina izbeigt līgumu, ... dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot otru Līguma pusi.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Strīdi, kas radušies starp Pusēm, tiek šķirti pārrunu ceļā. Ja Puses strīdus nevar izšķirt savstarpēji vienojoties, tos izskata tiesa atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Citi noteikumi

8.1. Šā līguma teksts sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei pa vienam eksemplāram.

9. Pušu rekvizīti

P.S. Līguma paraugam ir informatīvs raksturs

INDIVIDUĀLU LĪGUMU SAGATAVOŠANA - 20217871, INFO@RAZOTS.LV

Raksts labots : 2007-10-04

Made in Latvia

razots.lv - tava mājaslapa

Preses relīzes

Semināru organizētājiem


Top.LV