LV | EN | DE | RU
Meklēšana Aktualitāšu meklēšana
biznesa-zinas.lv | Jaunumi | Biznesa piedāvājumi | Uzņēmumi | Preces | Pakalpojumi | Jautājumi | Reģistrācija

NOMAS LĪGUMS (paraugs)

2007-11-17

Rīgā. 2007.gada ...

Persona A, personas kods 000, turpmāk tekstā “Iznomātājs”, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ..., direktora ... personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā “Nomnieks”, no otras puses, turpmāk tekstā arī “Puses”, noslēdza Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā sekojošas nedzīvojamās telpas – galdnieku darbnīcas telpas Nr. ……………………… ar kopējo platību …………………. kv.m., kas atrodas ...., turpmāk tekstā “Telpas”.

1.2. Telpas tiek izmantotas pēc Nomnieka uzskatiem.

1.3. Telpas tiek nodotas tādā stāvoklī, kādā tās ir Līguma parakstīšanas dienā.

1.4. Telpas tiek nodotas ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Elektrības skaitītāja rādītāji uz telpas pieņemšanas brīdi tiek fiksēti nodošanas – pieņemšanas aktā.

2. NOMAS MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Par šī Līguma punktā 1.1. norādītajām Telpām par tekošo mēnesi Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu …………………., līdz tekošā mēneša 10. (desmitajam) datumam, samaksājot skaidrā naudā Iznomātājam.

2.2. Iznomātājs Līguma darbības laikā maksā zemes nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

2.3. Nomnieks maksā par komunālajiem pakalpojumiem šo pakalpojumu sniedzējorganizācijām.

2.4. Telpu, pagalmu un pieguļošās teritorijas, kurai ir nožogojums, izmanto un apkopj Iznomātājs uz sava rēķina.

2.5. Par laikā nesamaksāto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 3 (trīs) procentu apmērā no mēneša nomas maksas summas par katru kavējuma mēnesi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no līgumsoda izpildes.

3. NOMNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Uzturēt Telpas pilnīgā kārtībā.

3.2. Uz sava rēķina veikt Telpu tekošo remontu.

3.3. Uz sava rēķina veikt telpās atrodošos iekārtu un produkcijas apdrošināšanu.

3.4. Izmantot Telpas atbilstoši drošības tehnikas, ugunsdrošības un sanitāro normu prasībām, nodrošinot Telpu saglabāšanu.

3.5. Desmit dienu laikā pēc Līguma termiņa izbeigšanās ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Telpas iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kādā tās bija noslēdzot Līgumu.

3.6. Nomnieks pats nodrošina Telpu apsardzi.

4. IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Nodot Telpas Nomniekam lietošanā.

4.2. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pēc saskaņošanas ar Nomnieku ienākt telpās, lai pārbaudītu Telpu lietošanas atbilstību Līguma noteikumiem, veiktu tehnisko apkopi, vai nepieciešamos remontdarbus.

4.3. Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam sakarā ar Līguma 2.3. punktā minēto pakalpojumu pārtraukšanu.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMA LAUŠANA

5.1. Puses nes savstarpējo materiālo un finansiālo atbildību par nodarītajiem zaudējumiem viena pret otru Līguma saistību nepildīšanas vai nepilnīgas pildīšanas gadījumā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošo civillikumdošanu.

5.2. Nomnieks ir atbildīgs par viņa, tā darbinieku vainas vai nolaidības dēļ Telpām nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem.

5.3. Šis līgums pirms termiņa var tikt lauzts tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

5.4. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Nomnieks sistemātiski neievēro noteikto nomas maksas norēķinu kārtību.

5.5. Nomnieks ir tiesīgs vienpusīgi jebkurā laikā lauzt līgumu, rakstiski brīdinot Iznomātāju 3 (trīs) mēnešus iepriekš un samaksājot nomas maksu par 3 (trim) mēnešiem uz priekšu pēc Līguma laušanas.

5.6. Ja Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu, telpas pāriet Iznomātāja rīcībā bezstrīdus kārtībā.

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

6.1. Šis Līgums stājas spēkā ... un ir spēkā līdz ...

6.2. Ja neviena no Pusēm desmit dienas pirms Līguma termiņa izbeigšanās nav rakstiski paziņojusi par Līguma izbeigšanu, tad Līgums tiek uzskatīts par pagarinātu uz nākošajiem pieciem gadiem.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Domstarpības, kas radušās starp Pusēm sakarā ar Līguma izpildi tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja Puses nepanāk vienošanos, tad LR tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Šis līgums ar visām sekojošām izmaiņām, kuras ir neatņemamas Līguma sastāvdaļa, ietver visas Pušu vienošanās par līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām.

8.2. Visi pārējie apstākļi, kas nav paredzēti Līgumā, tiek regulēti pēc Latvijas Republikā spēkā esošām civillikumdošanas normām.

8.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstīja abas Puses.

8.4. Nomnieks un Iznomātājs informē viens otru 7 (septiņu) dienu laikā par savu rekvizītu maiņu.

8.5. Parakstot Līgumu Puses atzīst, ka Līguma teksts un tā būtība tām ir pilnīgi saprotama.

8.6. Līgums sastādīts un parakstīts trijos eksemplāros: Iznomātājam – divi eksemplāri, Nomniekam – viens eksemplārs.

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

P.S. Līguma paraugam ir informatīvs raksturs

Made in Latvia

razots.lv - tava mājaslapa

Preses relīzes

Semināru organizētājiem


Top.LV